MENU

Chức năng - Nhiệm vụ

I.  Vị trí, chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị, Quyết định 1904/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về các lĩnh vực: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin

a. Bảo đảm an ninh và an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin và mạng của các cơ quan nhà nước; Xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính; Kiểm tra, giám sát thường xuyên mức độ an toàn các hệ thống phần mềm có kết nối Internet như: Trang thông tin điện tử, các hệ thống phần mềm chuyên dụng trực tuyến; Thực hiện cảnh báo, ứng cứu và khắc phục sự cố mạng.

b. Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về an ninh mạng máy tính cho cán bộ chuyên trách trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

c. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia Việt Nam (VNCERT) với tư cách là đơn vị phụ trách kỹ thuật điều phối các hoạt động ứng cứu máy tính và mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; Cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; Phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính.

          2. Quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông

a. Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật phục vụ duy trì cho Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hệ thống ứng dụng khác của các cơ quan nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

b. Quản trị, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu (gồm cơ sở dữ liệu của trang thông tin điện tử, các phần mềm trực tuyến như: Quản lý hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, các phần mềm chuyên ngành khác…), mạng Truyền số liệu chuyên dùng; Xây dựng, quản lý, duy trì và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Cung cấp các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ hoạt động, điều hành của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c. Giúp Sở quản lý và duy trì hệ thống các Cụm truyền thanh cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa Thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quản trị và vận hành, khắc phục sự cố, xử lý dữ liệu thông tin tại Cụm Thông tin đối ngoại của tỉnh.

d. Vận hành, duy trì hệ thống thư điện tử, cấp phát và quản lý tài khoản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

đ. Triển khai cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          3. Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ

a. Tham gia nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án ứng dựng Công nghệ thông tin (CNTT), phần mềm tin học, hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu phát triển các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở triển khai cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về CNTT cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c. Chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về CNTT và truyền thông để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về CNTT và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

          d. Chủ trì, liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tổ chức bồi dưỡng, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, chứng nhận trình độ, kiến thức về thông tin và truyền thông.

          đ. Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

          4. Hoạt động dịch vụ

          a. Tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực thông tin và truyền thông, xuất bản và báo chí; Tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng và nội dung số...

          b. Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh, cụ thể:

          - Nghiên cứu, đề xuất các quy định về kiểm thử phần mềm ứng dụng và tổ chức kiểm thử các phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước.

          - Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử; đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống dịch vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước.

          - Triển khai, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông.

c. Quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật:

- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm; phổ biến, tuyên truyền chính sách của ngành và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình ứng dụng CNTT, nghiệp vụ xuất bản, báo chí cho các tổ chức và cá nhân.

5. Các nhiệm vụ khác

a. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Quản lý về tổ chức, viên chức, lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

c. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?