150 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn an toàn và bảo mật thông tin mạng

Tham dự lớp tập huấn, học viên được cung cấp thông tin về hiện trạng an toàn thông tin trên thế giới và Việt Nam; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; các nguy cơ mất an toàn thông tin và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật thông tin nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo năng lực.

Qua đó giúp các học viên nắm thêm những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về bảo mật, an toàn thông tin mạng, có khả năng ngăn chặn, phòng chống các hành vi xâm phạm trái phép và phá hoại hệ thống mạng.

 

Đồng thời nâng cao nhận thức để đảm bảo an toàn thông tin cũng như nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn khi mất an toàn thông tin mạng và tầm quan trọng đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn; nhận biết các nguy cơ khi sự cố mạng xảy ra và những giải pháp cần thiết phải triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Tú Linh