TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA

Thực hiện Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của tỉnh Quảng Trị, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và trình độ ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng; khai thác và sử dụng internet hiệu quả, đảm bảo an toàn an ninh mạng; nâng cao kỹ thuật bảo mật an toàn thông tin, dữ liệu cho cán bộ, công chức, Đáp ứng quy chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Nội vụ 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông tổ chức 2 lớp tập huấn.


 

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Trị khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng một số kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản theo khung chương trình được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên, trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính....

Thời gian diễn ra tập huấn cho mỗi lớp bao gồm cả thi sát hạch gồm 13 ngày, với 120 tiết học (lý thuyết và thực hành), mỗi lớp gồm 20 học viên là cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số. Kết quả sau tập huấn đa số học viên đều nắm bắt và tiếp thu tốt lượng kiến thức từ giảng viên. Lớp 1 tại Đakrông bắt đầu từ ngày 12 đến 24 tháng 11; lớp 2 tại Hướng Hóa bắt đầu từ 26/11 đến 8/12/2018.

Hồng Nhung